Speakers

Dibyesh Anand

Ghazala Jamil

Nazia Iram

Fauzia Dastango

Ziya us Salam

Max Kramer

Zeeshan Akhtar

Anand V Taneja

Mallika Vishwanathan

Rakshanda Jalil

Anukrti Upadhyay

Salman Khurshid

Saba Dewan

Deep Halder

---